Spa Luxury Relax Aromatherapy Body Lotion, 10-oz. Bottles